DOTÁCIE ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

Od 30. októbra 2023 sa opäť spustili dotácie pre fotovoltiku na rodinné domy.

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na príspevky domácnostiam je 151,6 miliónov EUR, z toho na inštaláciu zariadení v Bratislavskom kraji je 58,1 miliónov EUR.

Podporu inštalácie zariadení je možné poskytovať do 31.12.2029 alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu Zelená domácnostiam sa začne až v prvom štvrťroku 2024.

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, nehnuteľnosť preto nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Zariadenia Fotovoltické panely – oprávnené zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré vyplývajú z Programu Slovensko a sú uvedené v aktuálnych Podmienkach registrácie do zoznamu oprávnených zariadení národného projektu Zelená domácnostiam.
 • podporované môžu byť fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW
 • správnosť technického riešenia garantuje zhotoviteľ prostredníctvom odborne spôsobilej osoby
 • pri zariadeniach, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti
 • odporúčame domácnostiam dôsledne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzatvoriť so zhotoviteľom písomnú zmluvu
 • súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia
 • oprávnené výdavky sú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny
 • maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW
 • v prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok, ktorú domácnosť preukáže faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, maximálne do 7 kW
Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú:
 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu
Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako:
 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ v nej má trvalý pobyt
Základné sadzby a maximálne príspevky

Hodnota poukážky je závislá od výkonu zariadenia a splnenia podmienok zvýhodnenia.

Fotovoltický panel
Základné sadzby bez zvýhodnenia
 • Sadzba €/kW 500 €/kW
 • Maximálny príspevok 3 500 €
Zvýhodnenie +15 % *
 • Sadzba €/kW 575 €/kW
 • Maximálny príspevok 4 025 €
* Zvýhodnenie 15 % pre domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo pre domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá.
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás.