VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ

SPOLEČNOSTÍ PV SERVICE PLUS s.r.o., IČ 03293734, sídlem Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín ZÁKAZNÍKŮM – NEPODNIKATELŮM   Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále rovněž „VOP“ nebo „Všeobecné obchodní podmínky“) určují část obsahu závazkového vztahu, který byl založen smlouvou o dílo, jejímž předmětem je zhotovení Fotovoltaického (dále rovněž „FV“) systému a která na tyto VOP odkazuje (dále rovněž „Smlouva o dílo“).    Čl. I. Předmět smlouvy
 • Předmětem Smlouvy o dílo je zhotovení díla společností PV SERVICE PLUS s.r.o. (dále rovněž „zhotovitel“) pro objednatele, jež spočívá v kompletní dodávce a instalaci Fotovoltaického (dále rovněž „FV“) systému.
 • Zhotovitel provede dílo osobně nebo prostřednictvím třetích osob, přitom však objednateli odpovídá za řádné zhotovení díla tak, jako v případě, že by dílo zhotovovala sama.
  Čl. II. Lhůta pro zhotovení díla
 1. Zhotovitel je povinen bezprostředně po zhotovení díla, provedení zkušebního provozu a protokolárním předání díla zaškolit obsluhu a obstarat vyhotovení revizní zprávy.
 2. Na lhůtu, ve které dojde ke zhotovení díla má vliv jednání a nečinnost objednatele a rovněž následující okolnosti: 
 1. a) jednání či nečinnost objednatele, které způsobilo důvodné přerušení prací na díle, mezi které patří zejména nevhodný příkaz nebo nevhodný pokyn objednatele, neposkytnutí nutné součinnosti objednatelem, jiné nesplnění smluvních či zákonných povinností objednatelem, přerušení prací způsobené nevhodným příkazem objednatele nebo nesplněním povinností ze strany objednatele, která představuje předpoklad pro zhotovení díla; zhotovitel má přitom právo na úhradu nákladů spojených s přerušením prací;
 2. b) nečinnost nebo nedostatečná součinnost státních orgánů nebo provozovatele distribuční sítě, které způsobí nemožnost provádění prací na díle nebo důvodné přerušení prací na díle;
 3. c) absence nezbytných souhlasů nebo povolení státních orgánů nebo provozovatele distribuční soustavy,
 4. d) relevantní zákaz nebo nesouhlas státních orgánů nebo provozovatele distribuční soustavy započít nebo pokračovat v provádění díla;
 5. e) zásah třetích osob do úředních řízení, vyvolání sporů, námitek, nebo jiného obdobného jednání třetí osobou ve stavebním řízení, inženýrské činnosti, během realizace výstavby díla a/ nebo kolaudačního řízení, za které neodpovídá zhotovitel a v jehož důsledku nebylo možné započít nebo pokračovat v provádění díla;
 6. f) potřeba vytvořit a/nebo zajistit podmínky pro řádné provádění díla v důsledku změn obecně závazných právních přepisů;
 7. e) okolnosti vyšší moci a jiné okolnosti znemožňující provádění díla (např. okolnosti stavebního, technického, archeologického, geologického nebo jiného obdobného charakteru, které objektivně vyvolají změnu v projektové dokumentaci, změnu stavebního řešení, resp. změnu podmínek stavebního povolení apod.); 
 8. g) nepříznivé povětrnostní podmínky znemožňující provádění prací při zhotovení díla bezpečně (v souladu s BOZP zhotovitele nebo objednatele a hygienickými normami), efektivně a technologicky správně (při respektování technologických omezení daných použitými materiály, komponenty a jinými součástmi díla) – například nevhodné venkovní teploty vzduchu, silný vítr, déšť, sněžení, námraza a další; 
 9. i) nedostatek potřebného množství komponentů díla, jiných součástí díla nebo materiálu, jež jsou nezbytné pro zhotovení díla s tím, že uvedený stav
 • nebyl způsoben zaviněním na straně zhotovitele, 
 • je způsoben zpožděním dodávek komponentů díla a dalších prvků nezbytných pro zhotovení díla (například instalačního materiálu, když zpoždění je způsobené zejména prodlením subdodavatele zhotovitele s jejich dodáním), neočekávaným a náhlým nedostatkem nebo nedostupností komponentů díla a dalších prvků nezbytných pro zhotovení díla, 
 • vznikl v důsledku politických rozhodnutí, sankcí, embarg, epidemie nebo války či jiného ozbrojeného konfliktu v zemích, které jsou rozhodující pro tuzemské dodavatelsko-odběratelské vztahy, nebo v zemích, z nichž měly pocházet komponenty nebo jiné součásti díla nebo jejich části,
 • je způsoben nedostatkem surovin nezbytných pro výrobu, či 
 • je způsoben významným zpožděním námořní, letecké nebo kamionové dopravy,
jakož i další okolnosti výslovně neuvedené, v jejichž důsledku nastane objektivní nemožnost provádět, zhotovit či dokončit dílo.  O lhůtu, po kterou trvají výše uvedené okolnosti se lhůta pro zhotovení díla podle smlouvy o dílo prodlužuje.
 1. Zhotovitel je povinen dílo (FV systém) zprovoznit zpravidla v den umožnění trvalého provozu (dále rovněž „UTP“) provozovatelem příslušné distribuční soustavy, se kterým má objednatel uzavřenou smlouvu a od kterého má objednatel vydáno souhlasné stanovisko k připojení FV systému (fotovoltaické výrobny), jejíž zhotovení je předmětem díla, nejpozději však do jednoho týdne od UTP. Zhotovitel je povinen takto zprovozněné dílo protokolárně předat a objednatel je povinen zprovozněné dílo protokolárně převzít.
  Čl. III. Změny předmětu plnění V případě změny realizovaného výkonu nebo realizace prací vyžadovaných objednatelem nad rámec smlouvy o dílo nebo vzhledem k novým objektivním příčinám, které nemohl zhotovitel předvídat ani při vynaložení veškeré odborné péče, a které mají za následek navýšení ceny, je objednatel povinen rozdíl v ceně zhotoviteli uhradit.   Čl. IV. Povinnosti a prohlášení smluvních stran smlouvy o dílo
 1. Smluvní strany jsou povinny uvádět a poskytovat ve smlouvě o dílo a při komunikaci s druhou smluvní stranou jen pravdivé, úplné a aktuální informace a podklady. Pro případ změny již poskytnutých informací či podkladů je smluvní strana povinna informovat druhou smluvní stranu o takové změně bez zbytečného odkladu.
 2. Zhotovitel je vzhledem ke svému předmětu podnikání oprávněn poskytovat plnění podle smlouvy o dílo a splňuje veškeré podmínky a požadavky ve smlouvě o dílo stanovené a je oprávněn smlouvu o dílo uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a z ní vyplývající.
 3. Zhotovitel je povinen se pečlivě a důkladně osobně seznámit s místními podmínkami, ve kterých bude dílo provádět. Na základě informací, se kterými se mohl zjevně seznámit na místě nebo které mu objednatel zpřístupnil v době uzavření smlouvy o dílo a považuje místní podmínky za vhodné k provedení díla.
 4. Objednatel splňuje veškeré podmínky a požadavky ve smlouvě o dílo stanovené a rovněž podmínky a požadavky dotačního programu Nová zelená úsporám, podoblast podpory C3 – Fotovoltaické systémy.
 5. Pro případ, že se jakékoli informace a podklady poskytnuté kteroukoli ze smluvních stran ve smlouvě o dílo nebo poskytnuté smluvní stranou na základě smlouvy o dílo ukáží být nepravdivými, neúplnými či neaktuálními, odpovídá ta smluvní strana, která takové informace a podklady poskytla, druhé smluvní straně za újmu vzniklou v souvislosti s takovým jednáním.
  Čl. V. Součinnost objednatele a zhotovitele
 1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost v rozsahu nutném pro zhotovení díla. Za nezbytnou součinnost se považuje zejména poskytnutí veškerých podkladů a informací nutných a vhodných pro řádné zhotovení díla, vpuštění zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů na místo plnění, vpuštění zhotovitele, jeho zaměstnanců a subdodavatelů na místo montáže (střecha nebo jiná plocha stanovená k montáži, technická místnost, v níž budou instalovány měniče apod.), jakož i na místo uložení (uskladnění) komponentů a nářadí nezbytného pro zhotovení díla v uzamykatelných prostorách zhotovitele, umožnění přístupu zhotovitele a jeho zaměstnanců k uloženým komponentům a nářadí. 
 2. V době uložení komponent FV systému, instalačního materiálu a nářadí v prostorách či na pozemku místa plnění odpovídá objednatel zhotoviteli za škodu, která případně vznikne na věcech takto uložených.
 3. Objednatel je povinen strpět instalaci FV systému na místech, na nichž byla instalace předjednána v rámci obhlídky místa plnění. Objednatel je povinen strpět takové zásahy do budovy, které jsou nezbytné pro vedení a umístění kabeláže a připevnění FV panelů a dalších komponentů FV systému. Umožnění a strpění instalace FV systému a strpění nezbytných zásahů do budovy se považují za součinnost objednatele.
 4. Zhotovitel je povinen činit nutné zásahy do budovy při zhotovení díla v minimálním možném rozsahu a způsobem, při kterém budou respektovány oprávněné zájmy objednatele. 
 5. O dobu, po kterou nebude zhotoviteli poskytnuta součinnost objednatele dle tohoto ustanovení se prodlužuje lhůta plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo.  
  Čl. VI. Provádění díla
 1. Provádění díla bude řídit osoba s nezbytným oprávněním, odborné práce pak budou provádět pouze osoby disponující nezbytným oprávněním. Provádění díla bude uskutečňováno v souladu se všeobecně závaznými normami a předpisy, a jednotlivé komponenty FV systému budou splňovat ČSN. Provádění díla bude uskutečňováno v souladu s předpisy o požární ochraně a bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Při provádění díla bude zachován pořádek na staveništi. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody způsobené na majetku objednatele a na majetku třetích osob činností či opomenutím zhotovitele nebo osob, které použil k provedení díla. Při provádění díla budou dodržovány předpisy o odpadech a veškerý odpad bude likvidován ve vlastní režii zhotovitele zákonem stanoveným způsobem.
 2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni zahájení provádění díla sjednanou veškerou zákonem předepsanou pojistnou ochranu, zejména platně uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou provozní činností a pojištění týkající se ochrany staveniště, na kterém bude dílo prováděno, zejména pojištění proti krádeži a vandalismu a pojištění odpovědnosti za škodu na díle nebo v souvislosti s ním a pojištění odpovědnosti z provozu díla zejména s ohledem na možné poškození budovy a/nebo jiných nemovitostí v blízkosti staveniště, a to v dostatečné výši vzhledem k rozsahu rizika na prováděném díle.
 3. Zhotovitel je oprávněn objednateli navrhnout případné dílčí změny v technickém řešení díla, v jejichž důsledku však nedojde ke změně hlavních technických parametrů díla, jeho užitných vlastností, kvality a schváleného architektonického uspořádání díla a které nebudou mít za následek zvýšení ceny díla ani nebudou mít jakýkoliv vliv na podmínky provedení a fungování díla stanovené v příslušných již vydaných souhlasech, povoleních a dalších závazných rozhodnutích. O provedení takovýchto změn bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout uzavření takového dodatku.
  Čl. VII. Koordinátor
 1. Zodpovědnou a zplnomocněnou osobou zastupující zhotovitele na staveništi bude koordinátor. Koordinátor komplexně zajišťuje komunikaci a koordinaci s objednatelem ohledně průběhu výstavby na staveništi v místě provádění díla. Jméno a příjmení koordinátora zhotovitel objednateli sdělí při převzetí staveniště. Zhotovitel má právo změnit v průběhu provádění díla osobu koordinátora a oznámit takovou změnu objednateli.
 2. Koordinátor má postavení stavbyvedoucího.
 3. Koordinátor zastupuje při provádění díla zhotovitele ve věcech technických a stavebních a v těchto otázkách je oprávněn komunikovat s objednatelem či jeho zástupcem a činit za zhotovitele nezbytná rozhodnutí.
  Čl. VIII. Splnění závazku zhotovit dílo
 1. Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo předáním díla – dokončeného a funkčního FV systému objednateli v místě plnění. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. Odmítne-li objednatel dílo převzít nebo podepsat předávací protokol bez vážných důvodů, když vážnými důvody jsou vady díla významně nepříznivě ovlivňující jeho funkčnost, je závazek zhotovitele zhotovit dílo splněn řádným dokončením díla a úspěšným provedením zkušebního provozu. Znemožní-li objednatel zhotoviteli provést zkušební provoz díla, splní zhotovitel závazek zhotovit dílo řádným dokončením díla.
 2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků, které nebrání funkčnosti díla. Pokud se při předávání díla vyskytnou na díle nepodstatné drobné vady a nedodělky, které nebrání funkčnosti díla, je objednatel povinen dílo převzít s tím, že tyto drobné vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen vyvinout rozumně požadovatelné úsilí k odstranění drobných vad a nedodělků do umožnění trvalého provozu FV systému. Dnem zhotovení díla přechází nebezpečí vzniku škody, poškození, zničení, ztráty a nahodilé zkázy díla na objednatele. 
 3. Zhotovitel následně provede zaškolení obsluhy a předá jí manuál na obsluhu fotovoltaického systému. 
 4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu, jakož i k jeho jednotlivým částem až úplným zaplacením ceny za dílo. 
  Čl. IX. Cena za dílo a platební podmínky
 1. V případě prodlení objednatele s úhradou kterékoli části ceny za dílo je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky, ohledně níž je objednatel v prodlení s placením, za každý započatý den prodlení.
 2. Cena za dílo uvedená ve smlouvě o dílo se skládá ze dvou částí:
 1. a) cena stanovená položkovým rozpočtem v části za materiál (fotovoltaické panely, konstrukce, střídače, rozvaděče a instalační materiál) a v části za práce a ostatní služby (montáž, licence, doprava a manipulační technika),
 2. b) cena stanovená položkovým rozpočtem v části „cena za připojení do sítě“ (instalace a zapojení FVE do sítě) je stanovena cenovým odhadem.
 • V případě nutných víceprací nebo použití jiných než odsouhlasených materiálů a změn skladeb konstrukcí na žádost objednatele, nebo v případě jiných než očekávaných nákladů souvisejících se zhotovením nebo zprovozněním díla (např. specifické požadavky projektu v oblasti statiky, požární bezpečnosti nebo v jiné oblasti, specifické podmínky připojení díla do sítě stanovené distribucí a podobně), které zhotovitel nemohl objektivně předvídat v době uzavření smlouvy o dílo a jejichž vynaložení nemohl zabránit ani při vynaložení veškeré odborné péče, jakož i v případě nárůstu cen komponentů či materiálu, z nichž bude dílo zhotoveno, o více než 10 %, má zhotovitel právo požadovat věcně odůvodněné zvýšení ceny, když tak může učinit maximálně v rozsahu 10 %. Pro uvedené případy tedy zhotovitel nezaručuje závaznost rozpočtu. Nastane-li kterákoli z výše uvedených skutečností, a to buď samostatně nebo kumulativně, která by nebo které by způsobilo navýšení ceny za dílo o více než 10 %, mají obě smluvní strany povinnost zahájit jednání o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým bude navýšena cena za dílo reflektující výše uvedenou změnu rozhodných skutečností. V případě, že se smluvní strany ve výše uvedené situaci nedohodnou na změně ceny za dílo, mají obě smluvní strany právo odstoupit od smlouvy o dílo.
Čl. X. Záruční doba a podmínky
 1. Záruční doba začíná běžet dnem úspěšného zkušebního provozu díla. Nebude-li umožněn zkušební provoz, počíná záruční doba běžet dnem řádného dokončení díla.
 2. Objednatel ztrácí práva z vad okamžikem zásahu do FV systému třetí osobou odlišnou od zhotovitele, jeho zaměstnance či jinak zhotovitelem zmocněné osoby. Okamžikem zásahu do FV systému třetí osobou zaniká záruka dle smlouvy o dílo.
 3. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemnou reklamací zaslanou zhotoviteli, a to bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. Objednatel může požadovat provedení náhradního díla bez vady nebo opravu díla, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem odstranění vady nepřiměřeně nákladný; vhodnost způsobu odstranění vady se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by dílo mělo bez vady, a fakt, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro objednatele.
 4. Zhotovitel je povinen se do tří pracovních dnů od obdržení reklamace dostavit na místo plnění a provést analýzu reklamované vady; ve stejné lhůtě zhotovitel sdělí objednateli termín a způsob odstranění vady. Zhotovitel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by dílo mělo bez vady. Zhotovitel odstraní vadu ve lhůtě přiměřené povaze vady. Lhůta pro odstranění vady se prodlužuje o dodací lhůty komponentů nezbytných k odstranění vady. O odstranění vady zhotovitel písemně vyrozumí objednatele, případně jej přizve ke kontrole odstranění vady. Vada se považuje za odstraněnou k okamžiku opětovné plné funkčnosti FV systému.  
 5. Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
 6. Objednatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy o dílo, pokud:
 1. a) zhotovitel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil,
 2. b) se vada projeví opakovaně, když za opakované projevení vady se považuje výskyt totožné nebo obdobné vady více než třikrát v krátkém časovém odstupu nebo více než pětkrát v delším časovém odstupu.
 3. c) výskyt vady má povahu podstatného porušení smlouvy, nebo
 4. d) je z prohlášení zhotovitele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro objednatele.
Objednatel je při uplatnění práv z vad oprávněn odstoupit od smlouvy jen v případě, že je odstoupení odůvodněno vadou, která způsobuje nefunkčnost FV systému.
 1. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou objednatel obdržel.
 2. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady vynaložené zhotovitelem v důsledku nedůvodně vytknuté vady objednatelem, tedy vytknutí nedostatku, který není vadou díla. Výše nákladů je stanovena v ceníku dostupném na internetových stránkách zhotovitele www.pvserviceplus.cz.
  Čl. XI. Odstoupení od smlouvy
 1. Objednatel je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit, jestliže zhotovitel porušil povinnost předat řádně dokončené dílo, když tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné lhůtě, jejíž délka bude reflektovat důvody prodlení zhotovitele se zhotovením díla, pokud prodlení zhotovitele bude představovat podstatné porušení smlouvy. Objednateli nesvědčí právo odstoupit od smlouvy z výše uvedeného důvodu, jestliže je dílo zhotoveno do té míry, že jsou fotovoltaické panely v podstatné části namontovány na místě plnění (střeše či jiné k tomu určené ploše). 
 2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny za dílo, jestliže objednatel svůj závazek nesplní v dodatečné lhůtě 14 dní a rovněž v případě, že se ukáže, že objednatel nebude schopen dohodnutou cenu uhradit a objednatel zhotoviteli neposkytne přiměřenou jistotu.
 3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel zmaří zhotovení díla tím, že zhotoviteli neposkytne dohodnutou součinnost a neposkytnutí součinnosti bude mít povahu podstatného porušení smlouvy, například že zhotoviteli neposkytne materiál, který pro vyhotovení díla dle smlouvy o dílo již předem převzal. V případě odstoupení od smlouvy o dílo dle tohoto ustanovení je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které vznikly v souvislosti s plněním smlouvy o dílo (tj. rozpracovanost, případné dílčí plnění) a škodu, která nedokončením díla vznikla (včetně ušlého zisku).
 4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že je vůči objednateli vedena exekuce v takovém rozsahu, který vzbuzuje důvodnou obavu, že schopnost objednatele zaplatit cenu za dílo bude ohrožena.
 5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě nabytí právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele. 
 6. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy o dílo v případě nabytí právní moci rozhodnutí soudu o úpadku objednatele.
 7. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy o dílo, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli paušální náhradu vynaložených nákladů ve výši 5 % z ceny za dílo a smluvní pokutu ve výši 5 % ze sjednané ceny za dílo. Přesáhnou-li zhotovitelem skutečně vynaložené náklady výše uvedenou paušální náhradu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náhradu nákladů ve skutečné výši.
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo poskytovatele na náhradu škody v rozsahu přesahujícím zaplacenou smluvní pokutu dle smlouvy o dílo.
 1. Pokud zhotovitel poskytl objednateli na základě smlouvy o dílo již dílčí plnění, které není objednatel schopen poskytovateli vrátit, není zhotovitel povinen v případě zániku smluvního vztahu odstoupením od smlouvy vrátit objednateli odpovídající část zaplacené ceny za dílo.
  Čl. XII. Ostatní ustanovení
 1. Objednatel má právo průběžně kontrolovat provádění díla a na zjištěné nedostatky upozornit zhotovitele žádostí o jejich odstranění písemně, prostřednictvím emailu: poptavky@pvsplus.cz.
 2. Solární panely, střídače a baterie či bateriová úložiště se nestávají součástí stavby. Solární panely a střídače se stávají příslušenstvím stavby až úplným zaplacením ceny za dílo objednatelem.
 3. Závazkový vztah založený Smlouvou o dílo se řídí českým právním řádem, zejména pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 4. Žádná ze stran neodpovídá druhé straně za škody způsobené mimořádnou nepředvídatelnou událostí, ani za škodu, která je způsobena porušením právních povinností, k němuž došlo v důsledku existence nepřekonatelné překážky, jak je specifikováno v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, včetně následujícího: vyšší moc, stávky, zásahy státní moci, války, nepokoje, embarga, terorismus, zásahy civilních nebo vojenských úřadů, oheň, povodňové hurikány, tornáda, vítr o rychlosti nad 90 km/h, sopky, zemětřesení a nehody. Zhotovitel neodpovídá za zpoždění nebo porušení povinnosti způsobené jednáním nebo opomenutím objednatele. Trvá-li však takováto překážka déle než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.
 5. Smluvní strany jsou povinny se dohodnout na změně rozsahu díla ve smyslu jeho zmenšení a na přiměřeném proporcionálním snížení ceny za dílo v případě, že se ukáže, že dílo nelze zhotovit ve sjednaném rozsahu (například z důvodu, že podle statického posudku nelze střechu budovy nebo jiné vodorovné či šikmé konstrukce, na níž (nichž) má být část díla, a to fotovoltaické panely s podkonstrukcemi, umístěna, zatížit způsobem či v rozsahu, který vyžaduje sjednané zhotovení díla.
 6. Zhotovitel požádá o UTP a zprovozní dílo až po úplném zaplacení ceny za dílo.
 7. Zhotovitel je povinen zpracovávat údaje poskytnuté objednatelem v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a tyto údaje shromažďovat, zpracovávat a uchovávat za účelem splnění zákonných povinností zhotovitele, splnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a činností se smlouvou souvisejících, a to pouze po dobu nezbytně nutnou, neudělí-li objednatel zhotoviteli souhlas v odlišném rozsahu.
 8. Jestliže kterákoli smluvní strana bude v souvislosti se závazkovým vztahem založeným Smlouvou o dílo činit vůči druhé smluvní straně písemné podání či jiný úkon (dále rovněž „Úkon“), je takovýto Úkon vůči smluvní straně, které je Úkon adresován (dále jen „Adresát“) řádně učiněn doručením:
 • prostřednictvím datové schránky Adresáta, 
 • prostřednictvím e-mailu objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy o dílo, je-li Úkon doručován objednateli,
 • prostřednictvím e-mailu poptavky@pvsplus.cz, je-li Úkon doručován zhotoviteli,
 • písemného vyhotovení tohoto Úkonu osobně Adresátovi oproti podpisu Adresáta anebo jeho zasláním ve formě doporučeného dopisu na adresu sídla či na adresu doručovací, která byla straně, která Úkon činí, naposledy známa,
s výjimkou následujících Úkonů, u nichž platí následující specifická pravidla pro doručování: Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Adresátovi prostřednictvím jeho datové schránky nebo osobně oproti podpisu Adresáta anebo zasláno ve formě doporučeného dopisu; další doručení odstoupení od smlouvy jiným způsobem není tímto vyloučeno. Uplatnění vady v záruční době (reklamace) musí být zhotoviteli doručeno prostřednictvím e-mailu poptávky @pvsplus.cz; další doručení reklamace jiným způsobem není tímto vyloučeno. Faktury zhotovitele na e-mail objednatele uvedený v záhlaví smlouvy o dílo.  Úkony, které nebudou doručeny jejich vyzvednutím z datové schránky Adresáta nebo doručením prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, se považují za doručené pátým dnem od dodání do datové schránky, resp. pátým dnem od odeslání doporučeného dopisu.
 1. V případě, že mezi zhotovitelem a objednatelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
 2. Změny smlouvy o dílo jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku.
 3. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení smlouvy o dílo neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení smlouvy o dílo. V případě, že by jakýkoli článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany vzájemné konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
 4. Pro případ, že smlouva o dílo upravuje práva či povinnosti smluvních stran odlišně od těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají přednost ustanovení smlouvy o dílo před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek, vyjma ustanovení o odstoupení od Smlouvy o dílo, když ohledně odstoupení od smlouvy mají v případě obsahové kolize přednost ustanovení uvedená ve VOP.
 5. V případě rozporu mezi vymezením díla ve smlouvě o dílo a v položkovém rozpočtu má přednost vymezení uvedené ve smlouvě o dílo.
  Čl. XIII. Účinnost VOP Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 10.06.2023.